اهداف آموزش بیمار

  • پیشگیری از بیماری
  • کاهش اضطراب بیمار با افزایش اطلاعات در مورد بیماری
  • بهبود نتایج درمان و کوتاه شدن دوره بستری
  • کاهش هزینه های درمان
  • افزایش رضایتمندی بیمار
  • اطمینان از تداوم مراقبت از بیماری
  • کاهش بروز عوارض جدی بیماری
  • کاهش نیاز به بستری مجدد
  • سازگاری با اختلال عملکرد
  • بهبود کیفیت زندگی