آسیب شبکیه چشم ناشی از دیابت
آیا دیابت میتواند باعث نابینایی شود؟

آسیب شبکیه چشم ناشی از دیابت

آسیب شبکیه چشم یا رتینوپاتی ناشی از دیابت یک عارضه چشمی است که میتواند منجر به کاهش بینایی و حتی کوری شود. این مساله غالبا در بیماران دیابتی با عدم کنترل مناسب بیماری دیده میشود.

مطالب مرتبط