آخرین اخبار

نکات مربوط به ماسک زدن در کودکان در همه گیری بیماری کووید-19
آیا کودکان میتوانند برای پیشگیری از آلوده شدن به ویروس کرونا ماسک استفاده کنند؟

نکات مربوط به ماسک زدن در کودکان در همه گیری بیماری کووید-19

طی همه گیری بیماری کووید 19 در ماسک زدن برای کودکان توجه به برخی نکات ضروری است که عدم رعایت آنها ممکن است باعث تاثیر منفی این اقدام شود.